نیم تنه مرد 1/2 اندازه طبیعی - 13 قسمتی

D-202A

این نیم تنه مرد در ابعاد 1/2 اندازه طبیعی ساخته شده و شامل 13 قطعه از جمله:

نیم تنه، سر (2 بخش)، مغز، ریه (2 بخش)، قلب (2 بخش)، معده، کبد، کلیه، لوزالمعده، طحال و روده می باشد .