نیم تنه اندازه طبیعی - 21 قسمتی

D-204A

 این نیم تنه در ابعاد واقعی ساخته شده و مدل مشترک مرد و زن بوده که شامل 21 قطعه می باشد. این قطعات عبارتند از :
نیم تنه، سینه، سر، چشم، مغز، مهره اعصاب نخاعی، ریه (2 بخش)، قلب (2 بخش)، کبد، کلیه،
معده، روده (2 بخش)، دستگاه تناسلی مردان (2 بخش)، دستگاه تناسلی زن با جنین (3 قسمت)، معده و روده