نیم تنه اندازه طبیعی - 20 قسمتی

D-206

این مدل فاقد جنسیت بوده و در اندازه طبیعی ساخته شده است که شامل 20 قطعه از جمله : نیم تنه، سر، چشم، مغز، ریه، جناغ سینه و دنده های متصل بهم (2 بخش)، قلب بخش)، معده (2 بخش)، کبد، طحال، کلیه، روده (4 قسمت)، مثانه، اعصاب نخاعی، مهره (2 بخش) می باشد.

همچنین در این مدل، ستون فقرات و مهره ها نیز مشخص می باشد.